• Aparat za određivanje elektrolita (Na, K, Cl, Ca, Li) sa jon-selektivnim elektrodama
  • Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin
  • Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara
  • Brzina rada je 60 analiza na sat bez štampanja rezultata i 45 analiza na sat sa štampanjem rezultata
  • Kalibracija u 2 tačke na svaka 4h i u jednoj tački pri svakom merenju