FUS – 2000 je potpuno automatizovan urinski sitem koji ne samo da pruža rezultate hemije i sedimenta urina, već omogućava i prikaz fotografije svakog formiranog elementa sedimenta. Minimalna zapremina uzorka je 3 ml, dok je aspiraciona zapremina 1,8 ml.

Brzina rada: 120 uzoraka/h

Parametri rada:

  • Sediment: eritrociti, leukociti, skvamozni epitel, neskvamozni epitel, hijalini cilindri, neklasifikovani cilindri, kristali, mukus, bakterije, gljivice,
  • grupe leukocita, spermatozoidi.
  • Hemijski deo: urobilinogen, bilirubin, ketoni, krv, proteini, nitriti, leukociti, glukoza, specifična težina, PH, vitamin C (opciono: kreatinin, mikroalbumin, Ca)
  • Opciona jedinica: određivanje boje urina, zamućenosti urina, određivanje specifične težine pomoću refraktometra


Princip rada:

  • Sediment: protočna citometrija
  • Hemijski deo: fotoelektrična kolorimetrija/ 525 nm,572 nm, 610 nm, 660 nm
  • Opciona jedinica: određivanje boje urina – RGB senzor, zamućenosti urina – turbidimetrija, specifične težine – refraktometar

https://www.youtube.com/watch?v=PvzayuW-1wc