Allergy Screen

,
Allergy Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu. Aparat je jedinstven na tržištu. Sistem je zatvoren, što znači da koristi specifične testove. Analiza…

CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita ( Na, K, Cl, Ca, Li ) sa jon-selektivnim elektrodama. Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin. Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara. Brzina rada je 60 analiza na sat bez štampanja…

MYTHIC 18 VET

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka: 9.8 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca ( WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija ( HGB ) Parametri: 18 parametara + 3 krive ( WBC, LYM…

MYTHIC 18

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka: 9.8 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca ( WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija ( HGB ) Parametri: 18 parametara + 3 krive ( WBC, LYM…

MYTHIC 22AL

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Zapremina uzorka: 20 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca ( WBC, RBC, PLT ), Spektrofotometrija ( HGB ), Optička tehnologija OCHF ( Optical Cytometry Hidrofokus Free ) Parametri: 22…

MYTHIC 22OT

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 50 analiza na sat Zapremina uzorka: 16,8 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca ( WBC, RBC, PLT ), Spektrofotometrija ( HGB ), Optička tehnologija OCHF ( Optical Cytometry…

Thrombostat

,
Jednokanalni koagulometar. Tehničke karakteristike: Brzo, jednostavno i pouzdano određivanje parametara hemostaze: PT- protrombinsko vreme iz pune krvi (venske ili kapilarne) i plazme PTT – aktivno parcijalno tromboplastinko…

Ceveron alpha

,
Automatski koagulometar nove generacije, koji služi za određivanje koagulometrijskih, hromogenih, turbidimetrijskih , fluorimetrijskih testova. Tehničke karakteristike aparata: • Potpuno automatizovani walk-away-system • Visoka…

BD Phoenix

,
Aparat za automatsku identifikaciju bakterija i odredjivanje antibiograma. – Kapacitet aparata je 100 panela. – Prosečno vreme za identifikaciju i antibiogram 8-12h. – Može identifikovati preko 160 Gram-negativnih i preko 145…

BBL Crystal System

,
– Baza podataka 500 bakterijskih vrsta – Jedinstvena procedura inokulacije, bez dodatnih reagenasa – Manuelno ili automatsko očitavanje rezultata – 5 različitih vrsta panel ploča BBL Crystal AutoReader – aparat za automatsko…