POLITIKA KVALITETA

VICOR d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža, proizvodi i isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa. Cilj VICOR d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluga
veleprodaje i servisa laboratorijske i medicinske opreme i potrošnog materijala. Ovaj cilj VICOR d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2015

što obuhvata:

 • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika
 • Stalnu modernizaciju internih resursa,Ostvarenje liderske uloge i posvećenost rukovodstva,
 • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u
  procesima veleprodaje i servisiranja
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
 • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluga veleprodaje i servisa laboratorijske i medicinske
  opreme i potrošnog materijala
 • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese
  pružanja usluge,
 • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima,
 • Politika je saopštena da se razume i primenjuje unutar organizacije,

Politika je održavana i dostupna relevantnim zainteresovanim stranama Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava VICOR d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.