Venflon kanila dostupna u vličinam od : 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G.